Materiel / Betingelser

Betingelser

Leje og forsikringsbetingelser

1.

Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vores adresse til og med den dag, det bringes tilbage til vores adresse, begge dage medregnet.

2.

Lejen beregnes pr. påbegyndt dag af max 8 timer gældende fra den dag materiellet forlader vor adresse til og med den dag det er retur på vores adresse.

Modtages materiellet retur inden kl. 8.00, beregnes afleveringsdagen ikke som lejedag.

Der regnes normalt med 5 dages uge, dog beregnes følgende som 7 dages uge: Affugter/Toiletvogn.

3.

Lejemålet gælder AB vor adresse, hvorfor lejeren debiteres for transportudgiften i forbindelse med lejemålene. Transportforsikring skal dækkes af lejeren.

4.

I lejeafgiften er ikke indbefattet forbrugsmaterialer så som: brændstof, skærpning af bor og mejsler, diamantklinger m.m.

4A.

Det lejede materiel leveres af Struer Materiel i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til straks at reklamere i tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede. Senere reklamationer har således ingen retsvirkning.

5.

Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodiesel. 

6.

Lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening, så længe materiellet ikke er afhentet af Struer Materiel eller afleveret retur på vor plads samt under hele lejemålet. Struer Materiel garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede materiel, af en hvilken som helst årsag, erstattes af lejer. Reparationer må kun udføres på vor fabrik eller på et af os anvist værksted.

6A.

Det lejede materiel returneres rengjort af lejer og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på vor adresse, finder eftersyn sted, og evt. reparationer debiteres lejer + den daglige lejeafgift for materiellet pr. ”liggedag”. Lejer afholder endvidere enhver udgift til nødvendig rengøring.

7.

Struer Materiel er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Struer Materiel eller andre, som Struer Materiel har ansvaret for. Struer Materiel er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse. Vi er heller ikke ansvarlige for skader på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Struer Materiel ansvarlige for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Struer Materiel er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I den udstrækning Struer Materiel måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde os skadesløse i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Disse begrænsninger i Struer Materiel' ansvar gælder ikke, hvis Struer Materiel har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Struer Materiel og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

8.

Struer Materiel påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet, i den periode, lejemålet varer.

9.

På lejemålet ydes ingen kredit, dog for Struer Materiel bekendte: 14 dage netto.

10.

Det lejede materiel er kaskoforsikret af Struer Materiel under hele udlejningsperioden. Jfr. dog punkt 3. Selvrisiko påhviler lejer (se forsikringsbetingelser nederst).

11.

Ved anvendelse af materiel til sandblæsning og andet støvende arbejde kræves det, at materiellet anbringes således, at det ikke indsuger sand/støv eller andet, der kan beskadige materiellet. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at afbryde lejemålet øjeblikkeligt og debiterer lejer for skader, der måtte være opstået som følge heraf.

12.

Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent med fogedens hjælp.

13.

Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.

14.

Alle priser er ekskl. moms, forbrug og forsikring.

15.

Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Forbehold for trykfejl.

16.

Evt. tvister anlægges ved retten i Holstebro.

16A.

Advarsel: Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri og politianmeldes.

-----

 

Forsikringsbetingelser (uddrag).

 

Selskab:

Top Damark Gjensidige

Forsikringstager:

Struer Materiel Udlejning

Dækning:

Brand-, tyveri-, hærværks- og vandskade på udlejningsmateriel, udlejet i Danmark. Desuden er enhver pludselig udefra kommende skade på materiellet dækket.

Betingelser:

Standard. For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og/eller hærværk anmeldes til politi. Lejemålet stopper den dag Struer Materiel modtager politianmeldelse fra lejer.

Selvrisiko:

Lejer hæfter med en selvrisiko af enhver skade beregnet ud fra materiellets nyværdi således:

0-12.000                      kr. 5.000

12.000-500.000         kr. 10.000

500.000-750.000       kr. 18.000

Undtagelser:

A.

Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af forsikringstager eller skade, der forvoldes under indflydelse af selvforskyldt beruselse og lignende (narkotika m. v).

B.

Driftstab og/eller andet indirekte tab ved direkte og/eller indirekte skade (strejke, lockout m. v).

C.

Forsikringen dækker ikke materiel, der anbringes på skibe, pontoner eller lignende.

D.

Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning eller andre foranstaltninger til optagning af den beskadigede genstand af jorden.

E.

Forsikringen dækker ikke totalskade, der består i, at den forsikrede genstand må efterlades i jorden, uanset årsagen hertil.

Forbehold:

Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Præmie:

Der opkræves 5 % af den i prislisten gældende lejepris.

Ved indgåelse af lejemål erklærer lejeren, at have læst og forstået SMU's lejebetingelser og samtidig erklærer lejeren, at have gjort sig bekendt med og er indforstået med forsvarlig brug af det lejede jf. manualer/instrukser/vejledninger.

Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg.
Betaling
Vi modtager Kontant, Visa Dankort, MobilePay og Check
 
Bemærk
Vi modtager ikke Visa Electron og Mastercard
Struer Materiel Udlejning - Pilgårdvej 4 - 7600 Struer - tlf. 96 840 400 | CVR: 26039959  | kontakt@struer-materiel.dk